මුස්ලිම් කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමුන්ගේ අවබෝධය සහ අවධානය සඳහා - ඉස්ලාම් ආගම තුල ඔබට හිමි තැන කුරානය තුලින්ම විමසමු

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් අධ්‍යයනය කරමු 

Place for women and small girls in the 'holy' Quran [see this link for the original 'Holy Quran' quoted throughout this document].This article is intended for religious Islamic women and girls, to enhance their understanding of what Islam has to offer you within a world struggling to establish universal human rights for all human beings

Sri Lanka has signed and ratified the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women to assure our nation's women enjoy the international bill of rights for women to bring gender equality.  However, we teach religious viewpoints in our public school system that is very much contradictory and conflicting with the international standards.

"The Convention defines discrimination against women in the following terms:

Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

It also establishes an agenda of action for putting an end to sex-based discrimination:

States must take measures to seek to eliminate prejudices and customs based on the idea of the inferiority or the superiority of one sex or on stereotyped role for men and women.

States ratifying the Convention are required to enshrine gender equality into their domestic legislation, repeal all discriminatory provisions in their laws, and enact new provisions to guard against discrimination against women. However the special protection for maternity is not regarded as the discrimination (Article 4). And all appropriate measure, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women (Article 6). As the right to education equal opportunity for scholarship for female students is ensured and also encourage the coeducation (Article 10). They must also establish tribunals and public institutions to guarantee women effective protection against discrimination, and take steps to eliminate all forms of discrimination practiced against women by individuals, organizations, and enterprises.

"


1.  A male gets a double share of the inheritance over that of a female. Referenced Passage – Sura 4:11 (also 4:176).

2. 


3.


4.


5.

6.

7.


8. 9


10.11.

12.


Notes and further reading:


තවද (පිළිගත හැකි) පිරිමින්ගෙන් දෙදෙනකු සාක්ෂි වශයෙන් තෝරාගන්න. පිරිමින් දෙදෙනකු සොයාගත නොහැකි නම් පිරිමියෙකු හා පිළිගත හැකි ගැහැණුන් දෙදෙනකු තෝරාගන්න. ගැහැණුන් දෙදෙනෙකු තෝරා ගත යුත්තේ ඉන් එක් අයෙකුට අමතකවුණත් අනෙක් තැනැත්තිය විසින් මතක් කර දීමට (පහසුවන නිසා)ය.˜ (අල්-කුර්ආන් 2: 282
Further reading:http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/women.html


Wondrous Treatment Of Women In Islam

T he purpose of this article is to show how the barbaric nature of Islam manifests itself in the cruel treatment of women.

1. Lets start with the "great" Mohammed himself, the founder of this "fabulous" faith. Mohammed was married to Khadija Bibi, his employer and 15 years his senior. At that time Mohammed was 25 years old. He was Khadija Bibi's third husband. Khadija Bibi was a widow when she married Mohammed. For the first time in his life, Mohammed enjoyed a luxurious life.

This shows the parasitic nature of Mohammed who married his employer so that he can live a rich life without putting in a single day's work.

2. Khadija Bibi died when Mohammed was 49 years old. Between the ages of 49 and 63 the "great prophet" married at least 11 times.

This shows how he treated the institution of marriage. For him, women were nothing but objects for sexual fulfillment. Marrying at least 11 women in 14 years throws light on his insatiable sexual appetite.
Read on about the "greatness" of this prophet.

3. Mohammed's favourite wife was Ayesha Bibi who was 6 years old when she was married to him.

Marrying a 6 year old baby clearly shows that Mohammed was not only a womanizer but also a child molester.

4. Mohammed's adopted son Zayed was married to Zainab, daughter of Jahsh. But one day the prophet "beheld in a loose undress, the beauty of Zainab, and burst forth into an ejaculation of devotion and desire. The servile, or greatful, freeman (Zayed) understood the hint and yielded without hesitation to the love of the benefactor."

Mohammed was not satisfied with his own overflowing harem and had to marry his son's wife. His son being a devoted follower of the "great" prophet was more than happy to divorce his wife. What a great father-in-law Mohammed was, a model for all Islamic father-in-laws!

Mohammed preached what he practised. This is supported by the following verses from Quran and Hadiths.

Quotes from the "Holy" Quran on Women

II/223: Your women are a tilth for you (to cultivate). So go to your tilth as ye will...

Here you can clearly see how highly Islam treats women. Women in Islam are referred to as fields that are to be cultivated by man. What an honour for a Muslim woman!

IV/34: Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other.. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them.

First point to notice here is that Quran clearly states that Men are superior to women. Secondly, Islam instructs that a man should control his women through brutal violence and fear.

IV/15: (For women) If any one of your women is guilty of lewdness ...confine them until death claims them.

IV/16: (For Men) If two men among you commit indecency (sodomy) punish them both. If they repent and mend their ways, let them be. Allah is forgiving and merciful.

As you can see, for women any sort of sexual exploration is punishable by death. Whereas for a man, any form of perversion is pardoned by the all merciful Allah.

XXIV/6-7: As for those who accuse their wives but have no witnesses except themselves , let the testimony of one of them be four testimonies...

Here we see, that a husband can easily accuse his wife (or wives) and eventually sentence her to death by merely declaring four times that the accusation is true. On the other hand, women have no such right in Islam.


Quotes from Hadith TIRMZI AND OTHERS
 1. If a woman's conduct is mischievous or immodest, the husband has the right to beat her up but must not break her bones. She must not allow anybody to enter the house if her husband does not like him. She has the right to expect sustenance of her husband. (TR. P 439)
 2. It is forbidden for a woman to be seen by any man except her husband when she is made up or well-dressed. (TR. P 430)
 3. A woman is not a believer if she undertakes a journey which may last three days or longer, unless she is accompanied by her husband, son, father
 4. A woman must veil herself even in the presence of her husband's father, brother and other male relations. (TR. P 432)
 5. She is forbidden to spend any money without the permission of her husband, and it includes giving food to the needy or feast to friends. (TR. P 265)
 6. A wife is forbidden to perform extra prayers (NAFAL) or observe fasting (other than RAMADAN) without the permission of her husband. (TR. P 300)
 7. If prostration were a legitimate act other than to God, woman should have prostrated to her husband. (TR. P 428)
 8. If a man is in a mood to have sexual intercourse the woman must come immediately even if she is baking bread at a communal oven. (TR. P 428)
 9. The marriage of a woman to her man is not substantive. It is precarious. For example if the father of the husband orders his son to divorce his wife, he must do so. (TR. P 440)
 10. A woman who seeks KHULA i.e. divorce from her man, without a just cause, shall not enter paradise. (TR. P 440)
  On the contrary, a husband can divorce his wife at will.
 11. Majority of women would go to hell. (Muslim P 1431)
 12. If a woman refuses to come to bed when invited by her husband, she becomes the target of the curses of angles. Exactly the same happens if she deserts her husband's bed. (Bokhari P 93)
 13. Women who are ungrateful to their men are the denizens of hell; it is an act of ingratitude for a woman to say: "I have never seen any good from you." (Bokhari P 96)
 14. A woman in many ways is deprived of the possession of her own body. Even her milk belongs to her husband. (Bokhari P 27) She is not allowed to practise birth control either.
Quotes From Sahih Muslim Hadith

Chapter 540.The prophet said that he saw a woman coming and going in the shape of a devil and she fascinated him. So he came to his wife, Zainab, as she was tanning leather and had sexual intercourse with her. That drove out what he felt in his heart.

Chapter 558. The prophet said: "When a man calls his wife to bed and she does not come, the husband spends the night being angry with her, and the angels curse her until morning. The one who is in heaven is displeased with her until the husband is pleased with her.

Chpater 576. The prophet said :"Woman has been created from a rib, and will in no way be straightened for you."

Anwar Shaikh , the author of Islam: An Arab National Movement says:
"It shows the basic doctrine of Islam about womanhood, that is, she is basically crooked, and man has the right to keep her under his constant vigil; she must never be left alone."

In fact, another hadith expresses woman's position bluntly:

   "I have not left any calamity more
   hurtful to man than woman."

Chapter 619: Selling a cat, selling a dog (unless it is a working dog), and earning of prostitutes(unless they are non-muslims),... are all forbidden.

This verse encourages the Muslim invaders to convert women of other faith into prostitutes for their own enjoyment as prostitution by non-muslims is NOT forbidden. We can see plenty of examples of this throughout history, especially Indian history.

Chapter 1140: The prophet said : "The majority of those who entered the fire of Hell were women."

So Islam considers most of the women are evil in nature and they end up in hell.

Malik 362:1221 Ibn Fahd said "I have some slave girls who are better than my wives, but I do not desire that they should all become pregnant. Shall I do azl(withdrawal) with them?" Hajjaj said "They are your fields of cultivation. If you wish to irrigate them do so, if not keep them dry."

The next three verses are related to each other.

Malik 364:1234 If a woman suckles a baby, she becomes its foster mother and her husband a foster father. If a man has two wives, and one suckles a boy the other a girl, the boy can not marry the girl as the foster father of each is the same.

The next verse contradicts the previous one.

Malik 364:1239 The rule pertaining to foster relationship only applies to children under 2 years. Thus (Malik 365:1243) a grown up man fed with the milk of a woman does not entail fostership.

Read the next verse carefully.

Malik 365:1245 A man said, "My wife has willfully given my slavegirl with whom I used to cohabit her own milk to drink. What is my relationship to the slave girl ?" Omar said "Punish your wife and go into your slave girl".

What more can I say about these golden verses from the "Holy" Quran and the enlightening Hadiths-- guidelines for every true Muslim!

Gazzali, the renowned Islamic thinker summed up the 18 pains that had been visited on Muslim women as a punishment for Eve's transgression in paradise. The list eloquently shows the position of women in Islam and how the social customs were backed up by Islam. Here Islam goes to the extent of saying that even pregnancy and childbirth are punishments from God. Such is the nature of the all merciful Allah!!!

The 18 punishments are:
 1. Menstruation
 2. Childbirth
 3. Separation from father and mother and marriage to a stranger
 4. Pregnancy
 5. Not having control over her own person
 6. A lesser share in inheritance.
 7. Her liability to be divorced and inability to divorce.
 8. It being lawful for man to have 4 wives but for a woman to have only 1 husband.
 9. The fact that she must stay secluded in the house
 10. The fact that she must keep her head covered inside the house.
 11. The fact that 2 women's testimonies have to be set against the testimony of one man.
 12. The fact that she must not go out of the house unless accompanied by a near relative.
 13. The fact that men take part in Friday and feast day funerals while women do not.
 14. Disqualification for rulership and judgeship.
 15. The fact that merit has 100 components, only one of which is attributable to women while 999 are attributed to men.
 16. The fact that if women are profligate they will be given only half as much torment as the rest of the community at the ressurection day.
 17. The fact that if their husbands die they must observe a waiting period of 4 months and 10 days before they remarry.
 18. The fact that if their husbands divorce them , they must observe a waiting period of 3 months or 3 menstrual periods before remarrying.

To enlighten the people who are ignorant about "Sati" Pratha in India, this custom was a result of Muslim oppression and brutality. The Hindu women of India, in order to save their honour, used to jump into the fire after their husbands were brutally murdered by Muslim invaders. The question that arises from this is why did they jump into the fire and kill themselves? Why didn't they just poison themselves? The reason for this is that the lecherous necrophiliac muslim invaders did not even leave the dead bodies alone. Yes, they had sex even with the dead bodies! How disappointing it must have been for them to find nothing, but ashes.

This is only a handful of facts that states the true nature of Islam.

Note: Works of A. Ghosh, Robert E. Burns, and Anwar Shaikh have been used to compose this article.


 

http://home.swipnet.se/islam/books/hijab/08.htm

WHAT THE HOLY QUR'AN AND TRADITIONS SAY
ABOUT WOMAN AND SOCIAL LIFE


Obtaining Permission:

"O you who believe, do not enter houses other than your own houses, until you have obtained permission and greeted their dwellers; this is better for you, that you may remember."

Holy Qur'an (24:27)

Resemblance:

Imam Ali (a.s.) quotes the Messenger of Allah (s.a.w.) as saying:

"Allah curses those men who make themselves resemble women or those women who make themselves resemble men."[22]

Perfuming Outside Home:

Imam Hussein (a.s.) quotes the Prophet of Islam as saying:

"Any woman who perfumes herself and leaves her home is cursed by the angels and deprived of the blessings of the Almighty Allah until she returns home."[23]

Evil Looks:

Imam Hussein (a.s.) quotes the Messenger of Allah as saying:

"An evil look is one of the poisonious arrows of Iblis (Satan) and how an evil look causes long-suffering regrets."[24]

Avoiding the Forbidden Things:

Imam al-Baqir (a.s.) narrates:

"Every eye shall cry on the Day of Resurrection with the exception of three: an eye which passed the nights guarding Muslims (their wealth, land, etc.) for the sake of Allah; an an eye which wept for fear of Allah; and an eye which was cast down against the deeds made forbidden by Allah."[25]

Looking at Women:

Imam al-Sadiq (a.s.) was asked whether it is lawful for a man to look at the face of a woman whom he wants to marry and also to look at her from behind. He said:

"Yes, there is no objection for a man to look at a woman whom he wants to marry including her face and to look at her from behind."[26]

Saluting Women:

Imam Hussein (a.s.) says:

"The Messenger of Allah (s.a.w.) used to salute women and they used to reply his salutation. While the Commander of the Faithful, Imam Ali (a.s.), also used to salute women, but he disliked to salute the young among the women and said, 'I feared that her voice would admire me and thus affect me so I would commit sin more than get reward."[27]

The Punishment of Chasing women:

Imam Ja'far al-Sadiq (a.s.) says:

"A young man from the Ansar met a woman is Madina. At that time, women used to wear a veil, so he looked at her while she was coming toward him. Men she passed by he continued looking after her until he entered one of the alleys. He continued looking as he passed along the alley until a bone on a wall slashed his face and the woman passed out of sight. Then, unexpectedly, he saw blood flowing over his clothes and chest. He said, 'I must go and inform the Messenger of Allah (s.a.w.) about the incident.' When the Messenger of Allah (s.a.w.) saw him in this condition he said, 'What happened?' When he informed the Messenger of Allah (s.a.w.) about the event in details, the angel Gabriel (a.s.) came down with this verse:

'Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their private parts. That is purer for them. Truly Allah is Cognizan of what they do.' Holy Qur'an (24:30).[28]

Sitting on Roadsides:

Abi Saeed al-Khidri narrates that the Messenger of Allah (s.a.w.) said:

"'Beware of sitting on roadsides.' Then some of his companions asked him,. 'Oh Messenger of Allah! We cannot stop these meetings on roadsides where we talk about different matters.' The Messenger of Allah (s.a.w.) said, 'If you refuse but to stop having such meetings, then you should give the road its rights.'

"They asked him, 'What are the rights of the road?' He said, 'To cast down your eyes; to forbear harms to others; to reply to salutation,. to enjoin what is right and to forbid what is wrong.'"[29]

Being Covetous of the Honor of Believers:

The Commander of the Faithful (a.s.) said:

"Surely Allah gets angry for the honor of the believing men and the believing women. So a believing man should get angry (for his honor). Because he who does not get angry (for his honor) is the one whose heart is upside-down."[30]

Sweetness of Casting down the Eye:

Abu Imamah narrated that the Messenger of Allah (s.a.w.) said:

"A Muslim is he who looks at the beauties of a woman and then casts down his eyes, Allah will give him the reward of worship whose sweetness he will find in his heart."[31]

Guarding Oneself:

The Messenger of Allah (s.a.w.) said:

"Guard yourselves from six things and I am your surety for Paradise: when you speak, speak the truth; perform when you promise; discharge your trust,. and guard your private parts (except from your wives); cast down your eyes; with hold your hand from committing aggression or forbidden things."[32]

Respecting a Woman:

The Messenger of Allah (s.a.w.), addressing the Muslims on the occasion of the Farewell Pilgrimage, warned them against the values which he feared would be neglected after him, and referred to woman as one of the important issues about whom he said:

"Observe your duty to Allah in respect to the women, and treat them well."[33]

The Blessed Marriage:

Anas narrates that the Messenger of Allah (s.a.w.) said:

"Whoever marries a woman for her glory, Allah will not increase his, but will bring him humiliation; whoever marries her for her wealth, Allah will not increase his, but place him in poverty; whoever marries her for ancestral claims, Allah will not increase his, but in meanness; whoever marries a woman for nothing but to cast down his eyes, guard his private parts, and join a relationship, Allah will bless him through her and vise versa."[34]

The Holy Qur'an says:

"And one of His signs is that He created for you mates from among yourselves that you may dwell in tranquility with them, and He put between you love and compassion; most surely there are signs for a people who reflect."

Holy Qur'an (30:21)

In another verse, the obedient married women are described:

"...there fore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what God would have them guard."

Holy Qur'an (4:34)

Encouragement to Keep Hijab:

Islam, with its benevolent view towards women, encourages them to keep hijab in this verse of the Holy Qur'an:

"O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers that they should cast their outer garments over them (when abroad); this is more proper, that they should be known (recognized as such) and not molested. And Allah is ever Forgiving, Merciful."

Holy Qur'an (33:59)

Equality:

The Holy Qur'an speaks of the equality of the two sexes in various verses. In one place it says:

"...and women have rights similar to those against them in a just manner,..."

Holy Qur'an (2:228)

In another place, the Holy Qur'an says:

"O mankind, surely We have created you from a mele and a female, and made you nations and tribes, that you may know each other. Surely the noblest of you with Allah is the most righteous. Surely Allah Knowing, Aware."

Holy Qur'an (49:13)

About work and doing good deeds, again the Holy Qur'an reveals the beauty of Islam and its equal treatment of workers. This is something the West still has not been able to accomplish! The Holy Qur'an says:

"And whoever does righteous deeds, whether male or female, and he/she is a believer - they will enter the Garden, and not the least injustice will be done to them."

Holy Qur'an (4:124)

"Whoever does good, whether male or female, and is a believer, We shall certainly make him live a good life, and We shall certainly give them their reward for the best of what they did."

Holy Qur'an (16:97)

Another verse, Allah, Most High still promises:

"...I will not suffer the work of any worker among you to be lost whether male or female, the one of you being from the other..."

Holy Qur'an (3:195) References:

http://ablestmage.wordpress.com/2009/12/06/top-10-anti-women-quran-quotes-explained/Comments