පාසල් ඇඳුම

What people are saying about school uniforms:

No Frames:

පාසල් ඇඳුම නිර් ආගමික විය යුතු බව මගෙ හැඟීමයි. පාසලේ නීති වලට ගරු කල නොහැකි නම් එම පාසලට හැර වෙනත් පාසලකට ලමයා ඇතුල් කළ හැකිය. කිසිදු ආගමික ලාංචනයක් පැලඳීමට ඉඩ නොදීමත් කල යුතු බව මම හිතනවාComments