පහුගිය වසරේ හොදම ඡායාරූපය

දකුණු අප්‍රිකානූ ජාතික ජොඩී බියීබර් විසින් ඇෆ්ගනිස්තානයේදී ඡායාරූපගත කරනා ලද මේ ඡායාරූපය පහුගිය වසරේ හොදම ඡායාරූපය වශයෙන් තෝරාගෙන තියෙනවා.

ඡායාරුපයක් වචන දාහකට වඩා වටිනා නිසා, මේ ඡායාරූපය ගැන මා කිසිවක් ලියන්නේ නැහැ. 

Comments