ආගමිකකරණය නොවූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්

Secular Sri Lanka Lectures in Sinhala


සියලු ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට සැබෑ ආගමික නිදහසක් - ආගමිකකරණය නොවූ  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්...
ආගමික බලපෑමෙන් තොර රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක්! රාජ්‍ය බලපෑමෙන් තොර ආගමික පරිසරයක්!.
වඩා යහපත් හෙට දවසක්..


සියලු ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට පිලිගත හැකි, සියල්ලන්ගේම අයිතීන් සුරකින, ආගමිකකරණය නොවූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්
Comments