ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව :
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (1978)  (අදාළ උපුටන)

41 (1) ව්‍යවස්ථාව
56 (1) ව්‍යවස්ථා
57 (1) ව්‍යවස්ථා
58 (1) හා 58 (2) ව්‍යවස්ථා
126 ව්‍යවස්ථාව
13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය (අදාළ උපුටන)
17 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය (අදාළ උපුටන)

(17 වන සංශෝධනය) 54 (1) ව්‍යවස්ථාව
(17 වන සංශෝධනය) 55 - 61 ව්‍යවස්ථා
(17 වන සංශෝධනය) 111 (ඌ) ව්‍යවස්ථාව
(17 වන සංශෝධනය) 155 (උ) ව්‍යවස්ථාව
அரசியலமைப்பு
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் (1978) (தொடர்பான பிரித்தெடுப்புக்கள் மட்டும் )  (உதாரணம்: உறுப்புரை 126)
01. உறுப்புரை 41(1) -------------------------------
02. உறுப்புரை 56(1) மற்றும் 57(1) --------------------
03. உறுப்புரை 58(1) மற்றும் 58(2) --------------------
04. உறுப்புரை 126 --------------------------------
13ஆம் திருத்தம் (உரிய பிரித்தெடுப்புக்கள் மட்டும்)
01. 13ஆம் திருத்தம் (பிரித்தெடுப்பு) --------------------
17ஆவது திருத்தம் (உரிய பிரித்தெடுப்புக்கள் மட்டும்)
01. 17ஆவது திருத்தம் உறுப்புரை 54(1) --------------------
02.
17ஆவது திருத்தம் உறுப்புரை 55 – 61 -----------------
03. 17ஆவது திருத்தம் உறுப்புரை 111(ஏ) ---------------------
04. 17ஆவது திருத்தம் உறுப்புரை 155(எ) --------------------
The Constitution
The Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (1978) (relevant extracts only) [e.g.: Article 126, etc]
01. Article 41(1)   ---------------------------------------
02. Article 56(1) & 57(1)   -------------------------------
03. Article 58(1) & 58(2) ---------------------------------------------
04. Article 126    ----------------------------------------
13th Amendment to the Constitution (relevant extracts only)
01. 13th Amendment (extract)   -------------------------
17th Amendment to the Constitution (relevant extracts only)
01. (17th Amendment) Article 54(1)   --------------------
02.
(17th Amendment) Articles 55 - 61   -----------------
03. (17th Amendment) Article 111(H) ---------------------
04. (17th Amendment) Article 155 G   --------------------
Comments